Vnútorný poriadok školy

   A.   POVINNOSTI ŽIAKA:
 
   Na základe vnútorného poriadku SOŠ vyplývajú pre všetkých žiakov SOŠ v Nitre nasledovné povinnosti:
 1.    Osvojovať si vedomosti a zručnosti zodpovedajúce profilu absolventi vo zvolenom učebnom alebo študijnom odbore.
 2.    Správať sa vždy slušne, taktne a disciplinovane.
 3.    Osvojovať si zásady priateľského spolunažívania.
 4.    Pestovať v sebe zmysel pre čestnosť a pravdovravnosť.
 5.    Byť náročný na seba a vážiť si prácu iných.
 6.    Byť v škole čisto oblečený a dodržiavať osobnú hygienu.
 7.    Šetriť školské zariadenie.
 8.    V plnom rozsahu uhradzuje škodu, ktorú zapríčinil úmyselne alebo  z hrubej nedbalosti.
 9.    Učebnice a zošity má zabalené, podpísané a zaobchádza s nimi hospodárne.
10.   Udalosti, ktoré súvisia s ekonomickými stratami a bezpečnosťou  (porucha el. zar., unikanie vody, atď.) okamžite hlási učiteľovi konajúcemu dozor, alebo školníkovi.
11.   Dodržiavať čistotu v triedach, v okolí budovy a v sociálnych zariadeniach.
12.   Pred odchodom na telesnú výchovu, si tašku so školskými potrebami uzamkne v šatni. V iných priestoroch školy je odkladanie tašiek zakázané.
13.   Nenosiť do školy zbrane, výbušniny, alkohol a predmety, ktoré rozptyľujú žiakov, v škole je zakázané používať mobilné telefóny. Žiaci ich nosia s vedomím vlastného 
       rizika straty. V prípade používania na vyučovaní sa to hodnotíako priestupok porušenia vnútorného školského poriadku.
14.   V objekte školy a v blízkom okolí je žiakom prísne zakázané fajčiť.
15.   Pri návrate od lekára žiak oznámi svoju práceneschopnosť triednemu učiteľovi najneskôr do dvoch dní.
16.   Žiak počas vyučovania sedí v lavici podľa zasadacieho poriadku. Zmenu môže urobiť iba vyučujúci.
17.   Do školy je žiak povinný nosiť učebnice a pomôcky podľa rozvrhu a pokynov vyučujúcich.
18.   Žiak je povinný chrániť svoje zdravie i zdravie iných. Nesmie na vyučovanie prinášať nebezpečné predmety ohrozujúce zdravie a život iných žiakov pri vyučovaní.  
       Zakázané sú hazardné hry.
19.   Žiak je povinný hlásiť tr. učiteľovi zmeny dôležitých údajov (bydlisko, číslo OP ...).
20.   Žiak je povinný administratívne záležitosti vybavovať len v úradných hodinách sekretárky a výchovného poradcu.
 
B.    DOCHÁDZKA NA VYUČOVANIE A SPRÁVANIE SA ŽIAKOV POČAS VYUČOVANIA:
 
1.    Vyučovanie v škole začína o 7. 30 hod., na odbornom výcviku o 7.00 hod. Žiak je povinný byť na vyučovaní najneskôr 10 min. pred prvou vyučovacou hodinou.
       Dochádza pravidelne a včas, zúčastňuje sa všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré si zvolil.
2.    Žiak chodí na vyučovanie vhodne a čisto oblečený a upravený a to ta, aby aj na odb. výcviku neporušoval predpisy o bezpečnosti práce. Po príchode na 
       vyučovanie sa na určenom mieste prezuje (na odb. výcviku sa prezlečie).
3.    Miesto žiaka v triede je určené zasadacím poriadkom.
4.    Žiak na vyučovanie nenosí a v šatni nesmie odkladať cenné veci a väčšie peňažné sumy, mobilné telefóny. Za ich stratu škola v súlade s poistnou zmluvou neručí
5.    Žiak nesmie prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov 
       pri vyučovaní.
6.    V čase vyučovania nesmú žiaci používať mobilné telefóny. Pri nerešpektovaní tohto zákazu im bude udelené pokarhanie triednym učiteľom
7.    V škol. priestoroch a na pracoviskách žiak dbá na bezpečný pohyb po chodbách a schodiskách, udržiava čistotu, poriadok, šetrí zariadenie, hospodárne zaobchádza  s učebnicami a učebnými pomôckami a dodržiava pravidlá bezpečnosti práce a ochrany zdravia.
8.    Na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pozdravia žiaci vyučujúceho povstaním. (Na odb. výcviku na začiatku vyučovania). V priebehu každej vyučovacej hodiny žiak sústredene pracuje, neruší nevhodným správaním spolužiakov a vyučujúceho. Ak sa z vážnych dôvodov nemohol na vyučovanie pripraviť, ospravedlňuje sa na začiatku hodiny.
9.   Počas vyučovania žiak plní pokyny ktoréhokoľvek vyučujúceho. S prípadnými problémami sa obracia na pedagogických pracovníkov v tomto poradí:
a, učiteľ, majster odborného výcviku
b, triedny učiteľ, hlavný majster, výchovný poradca
c, zástupca riaditeľa
d, riaditeľ
10. Počas prestávky žiak trávi čas oddychu podľa vlastného uváženia a potreby – v triede, na chodbe, nákupom desiaty. Nesmie sa zbytočne zdržiavať v šatniach, vo vestibule, v bufete a nevychádza v prezúvkach z budovy školy.
11. Na telesnú výchovu odchádza naraz a organizovane celá trieda. Žiak si oblieka úbor a obúva tenisky až v šatni pri telocvični.    
     Po   organizovanom  príchode z telesnej výchovy si žiaci v šatni školy obujú prezúvky.
12.  Podľa pokynov tr. učiteľa sú žiaci týždenníkmi. Vtedy sú  povinní:
a, priniesť kriedu
b, udržiavať v triede čistotu a poriadok počas vyučovania, vetrať cez  prestávky, zotierať tabuľu a cez veľkú prestávku zotrieť tabuľu namokro
c, hlásiť vyučujúcemu neprítomnosť žiakov
d, ak vyučujúci 10 minút po začiatku vyučovacej hodiny ešte nie je  prítomný, hlásiť to ihneď niektorému zástupcovi riaditeľa alebo riaditeľovi školy
e, podľa pokynov vyučujúcich prinášať na vyučovanie z kabinetov pomôcky
13. Po skončení vyučovania žiaci vyložia stoličky na stoly, poupratujú triedu a odídu do šatne. Potom sa v budove školy môžu   ----        zadržiavať iba s pedagogickým dozorom.
14.  Ak sa žiak stravuje v školskej jedálni, je povinný rešpektovať aj pokyny ostatných ped. pracovníkov (dozorkonajúcich vychovávateľov) a správať sa slušne a zdvorilo k personálu kuchyne. Je povinný odnášať taniere a príbory zo stolov.
 
C.    ĎALŠIE POKYNY:
 
1.   Žiaci do veku 18 rokov môžu byť v letnom období mimo domácnosť do 22.00 hod, v zimnom období do 21.00 hod. Účasť na verejných podujatiach po uvedenej hodine je možná len v sprievode dospelého. Aj žiakom nad 18 rokov sa doporučuje zdržiavať sa po tomto čase doma.
2.   Exkurzie, výlety, vychádzky, účelové cvičenia, brigády a ďalšie podujatia organizované školou sú súčasťou vyučovania. Žiak plní pokyny pedagogických vedúcich.
3.   Školský poriadok platí aj pre študujúcich popri zamestnaní v súvislosti s vyučovaním a ich pobytom v škol. priestoroch.
4.   Žiak nesmie požadovať rôzne služby od spolužiakov pod hrozbami šikanovania, žiadať od nich vecné, finančné alebo iné výhody. Pri nerešpektovaní tohto nariadenia je postup nasledovný:
 
-         pohovor u výchovného poradcu za prítomnosti rodičov
-         pohovor u riaditeľa školy, oznámenie rodičom, podmienečné vylúčenie
-         nahlásenie orgánom činným v trestnom konaní
 
5.  V súlade s národným programom boja proti drogám a z dôvodu predchádzania negatívnym javom spôsobených fajčením, užívaním alebo distribúciou alkoholu alebo drog sa budú priestupky v protidrogovej prevencii riešiť nasledovne:
I. V priestoroch TV, DM, odborného výcviku a ich okolí, ďalej v priestoroch mimo školy na školských akciách mimo školy v prítomnosti pedagogických pracovníkov je zakázané fajčiť bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. V prípade porušenia zákazu je postup nasledovný:
 
1.     Napomenutie triednym učiteľom
2.     Pohovor u výchovného poradcu, oznam rodičom
3.     Znížená známka zo správania na 2. stupeň, predvolanie rodičov
4.     Znížená známka zo správania na 3. stupeň, oznam rodičom, pohovor u riaditeľa školy
5.     Znížená známka zo správania na 4. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, predvolanie rodičov a pohovor u riaditeľa         školy
6.     Vylúčenie zo štúdia, predvolanie rodičov
 
II. V priestoroch TV, DM, odborného výcviku a ich okolí, ďalej v priestoroch mimo školy na školských akciách a mimo školy v prítomnosti pedagogických pracovníkov je zakázané konzumovať alkoholické nápoje vrátane piva, ako i nosenie alkoholu do školy. V prípade porušenia zákazu je postup nasledovný:
 
1.  Žiak sa podrobí dychovej skúške a o výsledku skúšky sa upovedomia rodičia, znížená známka zo správania na 2. stupeň, pohovor  u výchovného poradcu
2.  Znížená známka zo správania na 3. stupeň, predvolanie rodičov a pohovor u výchovného poradcu
3.  Znížená známka zo správania na 4. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, predvolanie rodičov a pohovor u riaditeľa školy
4.  Vylúčenie zo štúdia, predvolanie (oznámenie) rodičov
 
III. V priestoroch TV, DM, odborného výcviku a ich okolí, ďalej v priestoroch mimo školy na školských akciách mimo školy v prítomnosti pedagogických pracovníkov, študent nesmie užívať ani prechovávať drogy. V prípade porušenia zákazu je postup nasledovný:
 
1.  Žiak sa dobrovoľne podrobí laboratórnemu testu v príslušnom zdravotnom zariadení, o čom sa upovedomia rodičia, pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom a riaditeľom školy, predvolanie rodičov do školy a znížená známka zo správania na 3. stupeň, návrh na psychologické vyšetrenie prípadne psychiatrické vyšetrenie
2.  Ak sa jedná o závislosť na droge, odporučiť do starostlivosti protidrogového oddelenia, psychiatrie
3.  Po vyliečení umožniť študentovi doštudovať na škole
4.  Pri opakovanom výskyte drogy – znížená známka zo správania na 4. stupeň a podmienečné vylúčenie zo školy, oznam rodičom
5.  vylúčenie zo štúdia, oznámenie rodičom
6.  Pri podozrení na dílerstvo kontaktovať políciu, znížená známka zo správania na 4. stupeň, podmienečné vylúčenie zo školy, predvolanie rodičov do školy
7.  Pri opakovanom priestupku vylúčenie zo školy, oznámenie rodičom
 
5.     Posudzovanie neospravedlnenej absencie
a, do 14 neospravedlnených hodín triedny učiteľ, MOV urobí so žiakom pohovor a udelí žiakovi napomenutie, ktoré zapíše do žiackej knižky alebo pokarhanie tr. učiteľom (majstrom OV), ktoré oznámi zákonnému zástupcovi žiaka
b, 14 –28 neospravedlnených hodín
    žiakovi sa znižuje známka zo správania na 2. stupeň, tr. učiteľ, vychovávateľ alebo majster uskutoční pohovor s rodičmi, o čom sa spíše záznam. Ak sa rodičia nedostavia, oznámenie sa zašle poštou
c, 28 – 60 neospravedlnených hodín
    žiakovi sa znižuje známka zo správania na 3. stupeň. Pohovor s rodičmi ako v bode b, sa uskutoční za prítomnosti zástupcu a výchovného poradcu. O záškoláctve informuje výchovný poradca aj príslušnú sociálnu kurátorku
d, nad 60 neospravedlnených hodín
    žiakovi sa znižuje známka zo správania na 4. stupeň. Triedny učiteľ zabezpečí pohovor s rodičmi za účasti zástupcu, výchovného poradcu, prípadne MOV a vychovávateľa. O riešení sa spíše záznam a upovedomí sa riaditeľ školy.
e, Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, vymešká z vyučovania viac ako 5 dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve rodičov, aby v stanovenej lehote doložili doklad o neprítomnosti žiaka. Sú- časne upozorní rodičov, že ak žiak nenastúpi do školy, alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole (odbornom výcviku), posudzuje sa tak, ako keby štúdium zanechal prvým dňom vypršania lehoty. Návrh pre riaditeľa spracuje triedny učiteľ. Keď žiak takýto počet hodín vymeškal na viackrát, triedny učiteľ zabezpečí pohovor s rodičmi ako v bode a,. Žiak má zníženú známku zo správania na 4. stupeň, s podmienečným vylúčením.
6.  Posudzovanie ďalších priestupkov
Porušovanie školského poriadku sa posudzuje podľa klasifikačného poriadku pre stredné školy.
a, prvý stupeň  zo správania
    Žiak v podstate dodržiava školský a vnútorný poriadok a len ojedinele ho poruší v rozsahu napomenutia.
b, druhý stupeň zo správania
    Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku, alebo menej závažné priestupky sa u neho opakujú, napr. vulgárne vyjadrovanie, šarvátky so spolužiakmi, opakované zápisy v triednej knihe, fajčenie v priestoroch školy, menšie požitie alkoholu, svojvoľné odchádzanie z DM a pod.
    Pri opakovaných zápisoch v triednej knihe konzultujú vyučujúci s triednym učiteľom závažnosť priestupkov
c, tretí stupeň zo správania
    Žiak sa opakovane dopúšťa závažnejších priestupkov, ako sú bitky so spolužiakmi, závažnejšie šikanovanie, alebo požívanie drog, alkoholu, väčšie krádeže, urážanie alebo osočovanie pracovníkov školy a pod.
d, štvrtý stupeň zo správania
    Zvlášť závažné priestupky ohrozujúce výchovu spolužiakov, porušenie bezpečnosti, ublíženie na zdraví, opakované osočovanie a urážanie pracovníkov školy a pod.
Pri prejednávaní priestupkov treba dodržiavať zásadu, že ich prejednáva ten zodpovedný výchovný pracovník, na ktorom úseku sa stali. O priestupku sa navzájom informuje pedagogická trojka.
Priestupky, za ktoré sa znižuje známka zo správania, sa prejednávajú za účasti rodičov, v bodoch c, a d, aj za prítomnosti zástupcu riaditeľa a výchovného poradcu.
Pri posudzovaní priestupkov, ktoré riešili i orgány vyšetrovania, alebo u ktorých dochádza ku zníženiu známky zo správania na štvrtý stupeň, sa vyžaduje
účasť riaditeľa, prípadne sa priestupok hodnotí s jeho vedomím. O prejednaní priestupku za účasti rodičov zodpovedný pracovník vyhotoví záznam.
V zmysle školského poriadku sa znižuje známka zo správania aj za priestupky, ktorých sa žiak dopustil v čase prázdnin alebo mimo školských priestorov.
 
D.   VÝCHOVNÉ OPATRENIA:
 
1.   Za výborné výchovnovyučovacie výsledky, alebo za iné oceneniahodné skutky, môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Môže ich udeliť triedny učiteľ, majster odborného výcviku, vedúci strediska praktického vyučovania, riaditeľ školy alebo orgán školskej správy. Môže ich udeliť aj iná organizácia alebo orgán. Pochvala alebo ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
2.   Za nedodržanie školského poriadku možno podľa závažnosti uložiť niektoré z týchto opatrení:
-         napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku
-         pokarhanie riaditeľom školy
-         ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, môže mu riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia, alebo vylúčenie zo štúdia.
3.  Dodržiavanie školského poriadku sa odrazí aj pri klasifikácii správania.
4.  Vážnym porušením školského poriadku je aj bezdôvodný neskorý príchod na vyučovanie a neospravedlnená absencia.
 
E.    UVOĽŇOVANIE Z VYUČOVANIA:
 
1.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám o uvoľnenie z vyučovania. V nevyhnutných prípadoch ho môže uvoľniť:
a,  na 1 hodinu príslušný vyučujúci
b,  na 1 deň triedny učiteľ, alebo majster OV
c,  na 2 dni zástupcovia riaditeľa
d, na 3 dni a viac riaditeľ školy
2.  Žiak môže vyť uvoľnený z vyučovania len na základe písomnej žiadosti zák. zástupcu žiaka alebo  plnoletého žiaka.
3.  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak je povinný najneskôr do 2 dní oznámiť dôvod 
      neprítomnosti triednemu učiteľovi, alebo majstrovi OV. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť tried. učiteľovi, alebo majstrovi OV ospravedlnenie  
     podpísané zákonným zástupcom. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.
4.  Ak neprítomnosť pre chorobu trvá dlhšie ako 5 dní, predloží žiak potvrdenie lekára. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže tried. učiteľ alebo 
     majster OV vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
 
F.     PRÁVA ŽIAKA:
 
1.     Žiak má právo poznať náplň učebných osnov a plánov učiva vo svojom učeb-nom odbore.
2.     Má právo poznať známku, ktorú mu dal učiteľ z odpovede alebo z písomnej práce.
3.     Môže predložiť svoje požiadavky alebo návrhy na zlepšenie práce školy, Návrhy predkladá prostredníctvom svojho triedneho učiteľa alebo priamo vedeniu školy.
4.     Žiak má právo prestúpiť na inú školu.
 
G.   ČASOVÁ ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA:
 
1.  hodina                              7.30  –   8.15
2.  hodina                              8.20  -    9.05
3.  hodina                              9.10  –   9.55
4.  hodina                            10.05  – 10.50
5.  hodina                            10.55  -  11.40
6.  hodina                            12.10  -  12.55
7.  hodina                            13.00  -  13.40
 
H.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
 
Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov školy.
Je platný od 1. septembra 2001.

 

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!