Učebné odbory

V týchto odboroch študujú žiaci, ktorí riadne ukončili základnú školu a majú záujem o výučný list v profesiách:

 
3661 H MURÁR
Absolvent učebného odboru murár je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov, vie zvoliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb.
Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list. Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3659 L stavebníctvo alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách , dennou alebo externou formou. Absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaniach murár, omietkár, betonár, izolatér a montér suchých stavieb. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných stavebných odboroch, schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie sa flexibilne adaptovať v stavebných odboroch, po doplnení vzdelania vie pracovať samostatne aj v tíme, vie si organizovať vlastnú prácu.
 
3663 H TESÁR
Absolvent učebného odboru tesár je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov, vie zvoliť technologické postupy prác, samostatne vykonávať odborné tesárske práce, ručne i strojovo opracovávať drevo, kovy, plasty a sadrokartón. Vie zhotovovať a rozoberať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie, ako napríklad rampy, lávky, konštrukcie striech a drevených stropov.
Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list. Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3659 L stavebníctvo alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách dennou alebo externou formou. Absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaniach tesár, lešenár a tiež vykonávať jednoduché murárske, betonárske, maliarskej, izolatérske a stavebno-montážne práce. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných stavebných odboroch, schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie sa flexibilne adaptovať v stavebných odboroch, po doplnení vzdelania vie pracovať samostatne aj v tíme, vie si organizovať vlastnú prácu.
 
3678 H INŠTALATÉR
 Absolvent učebného odboru inštalatér je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je schopný vykonávať montáž, údržbu a opravy jednotlivých rozvodných systémov inžinierskych sietí miestneho, ústredného a diaľkového charakteru a všetkých zriadení, ktoré priamo súvisia s týmito systémami. Vie spájať rôzne materiálny zváraním, lepením a inými technikami, ovláda tvarovanie rozvodov, osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení podľa predpísanej technickej dokumentácie a vie vykonať predpísané skúšky. Ďalej je oboznámený so základmi murárskych, maliarskych a betonárskych prác, ručným opracovaním dreva, plastov a sadrokartónu. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných stavebných odboroch, schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie sa flexibilne adaptovať v stavebných odboroch, po doplnení vzdelania vie pracovať samostatne aj v tíme, vie si organizovať vlastnú prácu. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list. Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3659 L stavebníctvo alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách, dennou alebo externou formou.
 
3675 H MALIAR
Absolvent učebného odboru  maliar je kvalifikovaný odborný zamestnanec, ktorý má široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním. Je schopný samostatne vykonávať všetky potrebné činnosti súvisiace s konečnou povrchovou úpravou interiérových a exteriérových priestorov. Je oboznámený so základmi murovania, s druhmi a úpravami povrchov stavebných konštrukcií, s vykonávaním jednoduchých betonárskych prác, ručným opracovaním dreva, kovov, plastov a  sadrokartónu, s vykonávaním údržby, opráv a rekonštrukcií objektov, osadzovaním výrobkov pridruženej stavebnej výroby a vykonávaním jednoduchých stavebno-montážnych prác. Dobre sa orientuje v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, uvedomuje si zodpovednosť za výsledky svojej činnosti a dodržiavanie technologických postupov. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list. Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3659 L stavebníctvo alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách dennou alebo externou formou. Absolvent je adaptabilný aj v príbuzných odboroch a získané vedomosti a praktické zručnosti dokáže aplikovať v praxi, je schopný pracovať v tíme aj samostatne.
 
4352 H KLAMPIAR - stavebná výroba
Absolvent učebného odboru klampiar so zameraním na stavebnú výrobu pozná základné úlohy odvetvia na ktoré sa pripravuje, vie čítať technické výkresy a iné výrobné podklady na výrobu a montáž súčiastok a dielcov z jemných plechov a podľa nich  určiť tvar a rozmery súčiastky a výrobku. Je schopný vyhotoviť jednoduché dielenské náčrtky výrobkov a výpočtom určiť spotrebu materiálu. Dokáže rozoznávať základné druhy materiálov, najmä jemných plechov a pri spracúvaní rešpektovať ich mechanické a technologické vlastnosti, zvoliť spojovacie súčiastky, spojovacie a pomocné materiály. Dokáže pripraviť pracovisko, náradie a nástroje, zvoliť a nastaviť základné klampiarske stroje, rozmerať a narysovať rozvinutý tvar súčiastok z plechov, vykonávať všetky základné operácie pri ručnom delení, tvárnení a spojovaní plechov, používať ručné mechanizované nástroje a pracovať na základných druhoch klampiarskych strojov. Vie vŕtať, vystružovať a zahlbovať otvory, rezať závity, brúsiť na kotúčovej brúske, spájkovať na mäkko a vykonávať základné nátery, kontrolovať zlícovanie, rovinnosť a presnosť tvaru dielcov a kontrolovať hladkosť povrchov. Príprava v tomto odbore vytvára predpoklady aj na to, aby absolvent učebného odboru klampiar po príslušnej praxi bol schopný zabezpečiť nadväznosť na vykonávanie klampiarskych prác pri ochrane budov proti  poveternostným vplyvom a ochrane izolačných vrstiev proti mechanickému poškodeniu. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list. Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3659 L stavebníctvo alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách, dennou alebo externou formou. Absolvent je adaptabilný aj v príbuzných odboroch a získané vedomosti a praktické zručnosti dokáže aplikovať v praxi, je schopný pracovať v tíme aj samostatne.
 
2464 H STROJNÝ MECHANIK
Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať pracovné činnosti v povolaní na ktoré s pripravoval.  Je pripravovaný na výkon povolania v oblasti oceľových konštrukcií, ovláda práce spojené s prípravou profilových materiálov na montáž oceľových konštrukcií stavieb, mostov, žeriavov, lanových dráh, stožiarov a podobne, vrátane rôznych spôsobov ich spojovania. Vie obsluhovať zváracie zariadenie na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom, ovláda základné zváranie elektrickým oblúkom, vie povrchovo upravovať konštrukcie a obsluhovať zdvíhacie zariadenia potrebné pri montáži. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných stavebných odboroch, schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie sa flexibilne adaptovať v stavebných odboroch, po doplnení vzdelania vie pracovať samostatne aj v tíme, vie si organizovať vlastnú prácu. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list. Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3659 L stavebníctvo alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách.
 
3355 2 STOLÁR
Absolvent učebného odboru stolár je kvalifikovaný robotník, schopný uplatniť sa vo výrobných činnostiach nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru. Je schopný čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály. Ovláda základné technológie výroby nábytkárskych, stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva. Vie zhotoviť jednoduchý nábytkársky a stavebno-stolársky výrobok. Dokáže dodržiavať pracovný a technologickú disciplínu, vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odvetvia výroby, k životnému prostrediu a zásadách ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi, vie dodržiavať pri práci zásady ochrany zdravia, bezpečnosti a hygieny práce a dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany. Je schopný posudzovať priame a nepriame vplyvy svojej výrobnej činnosti na životné prostredie, hodnotiť ich a zaujať k nim zodpovedné stanovisko. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať a dáva mu predpoklady konať cieľavedome a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list. Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3347 04 drevárska a nábytkárska výroba  alebo  6403 L podnikanie v remeslách a službách dennou alebo externou formou.
 
3370 2 ČALÚNNIK, ČALÚNNIČKA
Absolvent učebného odboru čalúnnik, čalúnnička je kvalifikovaný robotník, schopný uplatniť sa v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác a čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe. Vie si zvoliť správny postup pri spracovaní čalúnnických materiálov podľa funkcie, veľkosti a zložitosti výrobku. Dokáže rozkresliť rozmiestnenie jednotlivých prvkov na výrobku. Vie si vybrať, pripraviť a používať náradie, nástroje a pomôcky. Je schopný posudzovať priame a nepriame vplyvy svojej výrobnej činnosti na životné prostredie, hodnotiť ich a zaujať k nim zodpovedné stanovisko. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať a dáva mu predpoklady konať cieľavedome a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti. Vzdelávanie v učebnom odbore končí po troch rokoch praktickou a ústnou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list.
Absolvent odboru je pripravený na nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3347 04 drevárska a nábytkárska výroba alebo  6403 L podnikanie v remeslách a službáchdennou alebo externou formou.
 
 
3686 F STAVEBNÁ VÝROBA
Učebný odbor stavebná výroba pripraví žiakov, ktorí dosiahli vek 15 rokov a ukončili štúdium v nižšom ako 9. ročníku základnej školy, so všeobecnovzdelávacím základom a so základnými odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami zo všeobecnej stavebnej náuky tak, aby boli schopní adaptovať a integrovať sa do súčasnej spoločnosti.
Odborné činnosti žiaka sú zamerané na jeho možnosti a schopnosti samostatne vykonávať všetky jednoduché pomocné stavebné práce, ktoré súvisia s prípravnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, ale aj pri prestavbách budov a ich zatepľovaní. Počas prípravy sa oboznámi s montážou a demontážou lešení, skladovaním, prípravou a dopravou stavebného materiálu počas výstavby, s pomôckami, pracovným náradím a jednoduchými stavebnými strojmi a s ostanými pomocnými dokončovacími stavebnými prácami.
 - Všeobecné vzdelávanie dáva absolventovi predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi. Obsah všeobecnovzdelávacích predmetov je zameraný na podporu vyjadrovacích schopností v štátnom jazyku a na ovládanie základov matematiky. Neoddeliteľnou súčasťou výučby je sústavné zdôrazňovanie etických zásad správania sa v spoločnosti a na verejnosti, poznania základov práv a povinnosti občana, ale aj v získaní primeraných predstáv o škodlivosti používania všetkých druhov návykových látok.
 - Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti z odborného predmetu technológia, ktoré sú doplnené jednoduchými technologickými postupmi a základnými ekologickými poznatkami. Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi. Praktické vzdelávanie je zamerané na osvojovanie a upevňovanie zručností a spôsobilostí žiakov uvedených v profile absolventa.
 
          

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!