Študijné odbory

       Táto forma vzdelávania je určená pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem študovať štyri roky a štúdium ukončiť maturitou. Zároveň    počas štúdia žiaci chodia praxovať na      pracoviská a majú možnosť získania výučného listu príslušnej profesie. V našej škole vyučujeme tieto študijné odbory:

     3658 K  MECHANIK STAVEBNOINŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ

       Absolvent tohto študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník, ktorý má potrebné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania a príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je   schopný samostatne vykonávať technicko-hospodárske funkcie v oblasti stavebníctva, ale i v ostatných odvetviach hospodárstva. Je tiež kvalifikovaný vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, rekonštrukciou a opravovaním technického zariadenia budov, môže zastávať hlavne funkcie technologického, prevádzkového, obchodno-servisného ale aj robotníckeho charakteru.
Vzdelávanie končí po štyroch rokoch maturitnou skúškou, výsledkom je maturitné vysvedčenie a praktickou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list.
Absolvent študijného odboru je pripravený aj na pomaturitné štúdium a vysokoškolské vzdelávanie najmä v príbuzných študijných odboroch.

 

     3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

       Absolvent študijného odboru je stredoškolský kvalifikovaný pracovník, ktorý má potrebné vedomosti v oblasti všeobecného vzdelania a príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Je  schopný samostatne vykonávať technicko-hospodárske funkcie v oblasti stavebníctva, ale i v ostatných odvetviach hospodárstva. Je tiež kvalifikovaný vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, rekonštrukciou a údržbou stavebných objektov. Môže zastávať funkcie prevádzkového, obchodno-servisného ale aj robotníckeho charakteru.
Vzdelávanie končí po štyroch rokoch maturitnou skúškou, výsledkom je maturitné vysvedčenie a praktickou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list.
Absolvent študijného odboru je pripravený aj na pomaturitné štúdium a vysokoškolské vzdelávanie najmä v príbuzných študijných odboroch.

KONTAKTY:

  • Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
  • telef. riaditeľka Ing. Ľ. Hlaváčová

        037/7721840

  • telef. zást. pre TV PaedDr. A. Hubinská

         037/7721830

  • telef. zást. pre OV Ing. M. Vošická

        037/7721111, 0911399010

  • telef. zást. pre TEČ Ing. T. Machovicová

        037/7721113

  • telef. person. odd. Ing. E. Ficová

        037/7721825

 

     3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

       Absolvent študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej  a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby.
Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje ďalej sa vzdelávať a zaujímať o vývoj vo svojom odbore. Vzdelanie dáva absolventovi predpoklady na výkon robotníckych činností, na výkon činnosti stredných technicko-hospodárskych  a robotníckych činností v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby.
Vzdelávanie končí po štyroch rokoch maturitnou skúškou, výsledkom je maturitné vysvedčenie a praktickou skúškou, výsledkom ktorej je výučný list.
Absolvent študijného odboru je pripravený aj na pomaturitné štúdium a vysokoškolské vzdelávanie najmä v príbuzných študijných odboroch.

  

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!