REKVALIFIKÁCIE

  murár    tesár      maliar     klampiar     inštalatér    stolár

 Na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu naša škola ponúka akreditované rekvalifikácie v uvedených profesiách. Vzdelávanie prebieha podľa individuálnych kritérií. Vzdelávací program  je určený skupine obyvateľov:

-   absolvent základnej školy po ukončení povinnej školskej dochádzky a dosiahnutí vekovej hranice 18  rokov,

-   absolvent strednej odbornej školy stavebného a iného zamerania,

-   absolvent gymnázia,

-   absolvent univerzity alebo vysokej školy

-   osoba pracujúca v stavebníctve,

-   osoby, ktoré v stavebníctve chcú pracovať, nezamestnaní a dlhodobo nezamestnaní.

    ktorí už pracovali alebo pracujú v stavebníctve.

 

 V  praktickom vzdelávaní vychádzame z dvoch alternatív:

-       1. alternatíva – predpoklad, že uchádzači o rekvalifikáciu už pracovali alebo pracujú v odbore

-        2. alternatíva – predpoklad, že uchádzači o rekvalifikáciu ešte na stavbe nepracovali

Ak rekvalifikant pracoval, resp. pracuje v odbore, praktické vzdelávanie realizuje na pracovisku kde pracuje, dokladom o jej absolvovaní je dohoda medzi zamestnávateľom a SOŠ Nábrežie mládeže 1 v Nitre.

Ak rekvalifikant ešte nepracoval na stavbe, Stredná odborná škola Nábrežie mládeže 1  zabezpečí absolvovanie praktického  vzdelávania v školských dielňach alebo priamo na stavbe.

 

Po absolvovaní kvalifikácie získajú absolventi osvedčenie o kvalifikácii v príslušnom odbore.

 

Vzdelávanie je realizované prostredníctvom prednášok, internetových stránok a prostredníctvom literatúry, ktorú poskytuje Stredná odborná škola Nábrežie mládeže  v Nitre. Odborný obsah je sformulovaný tak, aby bol dostupný pre všetky dosiahnuté stupne vzdelania, pre obyvateľov s ukončeným základným vzdelaním, poprípade s výučným listom v príbuznom odbore alebo aj pre absolventov s maturitným vysvedčením. Preto vyučovanie prebieha kombinovanou formou (prezenčnou a dištančnou).

  

Záverečná skúška kvalifikácie má dve časti. Uskutočňuje  sa v písomnej forme, ústnej forme a v praktickej forme. Koná sa pred skúšobnou komisiou, pozostávajúcou z najmenej troch členov. Záverečná skúška je verejná.

 

Teoretická časť  záverečnej skúšky je realizovaná  ústnou formou podľa zvolenej čiastočnej kvalifikácie, pričom rekvalifikant si číslo otázky volí a po krátkej príprave, zodpovie pred skúšobnou komisiou.  Ústna časť záverečnej skúšky sa koná v čase riadnych záverečných skúšok školy.

Praktická časť záverečnej skúšky bude realizovaná písomnou formou (test). Priamo na stavbe alebo v dielňach Strednej odbornej školy Nábrežie mládeže 1 v Nitre potom prebieha praktická časť záverečnej skúšky, rekvalifikant  si volí číslo témy a podľa nej danú úlohu prakticky zrealizuje.

 

Lektori zabezpečujúci vzdelávanie sú riadnymi zamestnancami Strednej odbornej školy.

  

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!