Nadstavbové odbory

Pokiaľ naši študenti našli v príslušnom učebnom odbore svoju budúcnosť, môžu si vzdelanie doplniť o maturitu v nadstavbovej forme štúdia so zameraním:

3659 L STAVEBNÍCTVO
Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený  uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technický zamestnanec pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe, ako samostatne zárobkovo činná osoba. V oblasti organizácie a riadenia výroby pozná základné pojmy a vzťahy z ekonomiky a organizácie prác, princípy racionalizácie technických a technologických procesov, zvyšovanie efektívnosti a hospodárnosti, prípravy a organizácie stavieb. Dodržiava technologickú disciplínu a kvalitu výroby. Vie sa presne technicky vyjadrovať v písomnom a ústnom prejave. Pozná základné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne predpisy, ako aj ustanovenia týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Má základné vedomosti o význame, obsahu, plánovania a financovania investičnej výstavby, o členení cyklu investičného procesu a jeho  účastníkoch, o ich vzájomných vzťahoch. Absolvent si osvojí vedomosti o právach a povinnostiach riadiaceho zamestnanca, o činiteľoch ovplyvňujúcich pracovný výkon a vedomosti nevyhnutné pre riadenie pracovných kolektívov. Absolvent má široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, je schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie pracovať samostatne aj v tíme  a naďalej sa vzdelávať. Je pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Odbor stavebníctvo Vám ponúka prostredníctvom našej školy :
- ďalšie vzdelávanie,  ktoré  nadväzuje na učebné odbory murár, tesár, maliar, klampiar, kachliar, montér suchých stavieb, inštalatér, stolár, strojný mechanik oceľových konštrukcií, teda všetky stavebné odbory. Absolventi tohto zamerania sú schopní  pripravovať s realizovať stavbu, čítať projektovú dokumentáciu, pozná pojmy z ekonomiky, pozná základy stavebnej mechaniky a náuky o pevnosti a pružnosti, pozná základné geodetické pojmy, zariadenie staveniska. Má všeobecný prehľad o dianí doma i vo svete a je pripravený samostatne viesť svoju firmu.
-  ponúka absolventovi získať vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu, marketingu a riadenia stavebnej firmy. Absolvent vie zostaviť rozpočet, kalkuláciu, vie navrhnúť podnikateľský plán, organizačnú štruktúru firmy, pozná základy stavebnej mechaniky a náuky o pevnosti a pružnosti, pozná základné geodetické pojmy, zariadenie staveniska. Má všeobecný prehľad o dianí doma i vo svete a je pripravený samostatne viesť svoju firmu.
V prípade maturity prostredníctvom programu CENKROS plus, môže absolvent získať osvedčenie rozpočtára v tomto  programe. Dvojročné štúdium končí maturitnou skúškou a absolvent dostane maturitné vysvedčenie.
 
3347 L DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
Absolvent nadstavbového štúdia pozná vlastnosti drevených materiálov a ostatných materiálov používaných v odbore, technologické postupy v individuálnej aj priemyselnej výrobe nábytku, zariadení a konštrukcií, funkciu a technologické možnosti strojov a zariadení, ich prvkov a výrobných liniek, pozná automatizovanú výrobu, jednotnú terminológiu a symboliku technických predpisov a technologických postupov, zabezpečenie a riadenie výrobných činností. Pozná základné ekonomické pojmy, postavenie podnikov v trhovej ekonomike, základné ekonomické zákonitosti s možnosťou ich rozšírenia na podnikateľskú sféru, dokáže posúdiť, zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šerenia a hospodárenia s majetkom, surovinami a energiami. Absolvent vie zabezpečiť výrobu po stránke technickej, výrobnej a ekonomickej, technologické postupy v odbore, obsluhovať, regulovať a kontrolovať výrobné zariadenia v drevárskej a nábytkárskej výrobe. Vie viesť základnú evidenciu skladového hospodárstva a vykonávať základné účtovné úkony, vie zostaviť rozpočet, vyhotoviť technickú dokumentáciu používanú v odbore, vykonávať robotnícke profesie v nábytkárskej a drevárskej výrobe. Absolvent má široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, je schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie pracovať samostatne aj v tíme  a naďalej sa vzdelávať. Je pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium.
Dvojročné štúdium končí maturitnou skúškou a absolvent dostane maturitné vysvedčenie.
 
6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A V SLUŽBÁCH
Podnikanie v službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania.
     Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých školách, alebo univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo stredné veľký podnik orientovaný na služby.
Absolvent experimentálneho študijného odboru podnikanie v službách je schopný;
  1. založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb,
  2. študovať na vysokej škole, alebo univerzite,
  3. poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby.
V prípade maturity prostredníctvom programu CENKROS plus, môže absolvent získať osvedčenie rozpočtára v tomto  programe. Dvojročné štúdium končí maturitnou skúškou a absolvent dostane maturitné vysvedčenie.
 
        Prihláška na štúdium - pdf
        Vzor vyplnenej prihlášky - pdf

    

NAŠI ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!