Iné formy štúdia

      Externá forma štúdia:
 
     1. 3659 L stavebníctvo
    
     2. 6403 L podnikanie v remeslách a v službách
 
     3.  3347 L drevárska a nábytkárska výroba
 
 
                          

KONTAKTY:

  • Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
  • telef. riaditeľka Ing. Ľ. Hlaváčová

        0911840087

  • telef. zást. pre TV PaedDr. A. Hubinská

         037/7721830

  • telef. zást. pre OV Ing. M. Vošická

        0911399010

  • telef. zást. pre TEČ Ing. T. Machovicová

        037/7721113

  • telef. person. odd. Ing. E. Ficová

        037/7721841

 
     Táto forma štúdia je určená dospelým, pracujúcim alebo aj nezamestnaným, ktorí
      riadne ukončili vzdelávanie v trojročných odboroch záverečnou skúškou a teda majú
      výučný list v profesii, podľa jednotlivých študijných odborov externej formy.
 
      Externá forma vzdelávania trvá 3 roky a vyučovanie sa uskutočňuje formou konzultá-
      cií a skúšok. Študijné materiály záujemcovia dostávajú od učiteľov alebo ich získava-
      jú prostredníctvom našich webových stránok.
      Prihlášky do tejto formy štúdia sa zasielajú v tom istom termíne ako do dennej formy
      nadstavbového štúdia.
 
      Okrem výučného listu podmienkou prijatia do tejto formy štúdia sú 3 roky praxe.
 
 
      Prihláška na štúdium - pdf
      Vzor vyplnenej prihlášky - pdf

     

 ABSOLVENTI NIE SÚ NEZAMESTNANÍ!  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO!